Odit Eleksyon FL 2020 la

Enstriksyon pou depoze afidavi ki mande yon odit legal pou eleksyon 2020 nan eta Florid la:

 1. Telechaje Affidavit la Chèche reprezantan eta a ak adrès senatè w lè l sèvi avèk lyen yo bay la (Iwenn Reprezantan Eta Senatè w la)
 2. Ekri an lèt detache 4 kopi afidavi a-Yo dwe voye yon kopi orijinal bay Gouvènè DeSantis, youn bay reprezantan eta w la, epi youn bay senatè Eta w la. Enfòmasyon sa yo bezwen ale sou liy Pou: nan paj 1.
 3. Nan paj 1, anba Pou: Tape non w ak adrès ou.
 4. Sou liy ki nan 1ye paragraf 1ye paj la, ekri ak non w konplè. Li epi ale nan paj 4 la
 5. Pa siyen “Sèvi pa.”
 6. Jwenn yon manm fanmi oswa yon zanmi ki pral temwen siyati w la.
 7. Siyen non w akote “X Affiant”, ekri Dat Didantite FL ou a sou jaden “Dat Didantite FL emisyon an, ki ka jwenn sou lisans FL ou oswa ID konte a.
 8. Ekri non w bò kote X Affiant
 9. Ekri non ak dat.
 10. Fè temwen ou siyen, enprime ak dat akote “Siyati Temwen” epi ranpli dat emisyon FL ID la.
 11. Si w ta renmen ede plis platfòm Bongi a, tankou retire CRT nan kourikoulòm edikasyon, entegrite eleksyon, sekirite fwontyè, ak plis ankò. Tanpri mete yon petisyon bilten vòt ki siyen ak enfòmasyon kontak ak preferans volontè ki ka jwenn nan paj 5.
 12. Poste 3 kopi nan biwo kanpay nou an, Jeff ‘Bongi’ Buongiorno pou Kongrè a, 1901 So. Congress Ave, Boynton Beach, FL 33426
 13. Nou planifye pou nou mache nan tout deklarasyon sou sèman nan sesyon espesyal Lejislati Florid la ki kòmanse 01/15/2022 epi yo pral kontinye. Tan se nan sans nan! Tanpri voye dokiman Fed Ex oswa pa lapòs USPS Express.

PDF

Share This