Triyang Pwosperite

Triyang Pwosperite

Florida sou TOP

Sekirite

 • Responsablite Fiskal-Prezèvasyon Sekirite Sosyal ak Medicare pou Granmoun nou yo. Pwoteje sitwayen ki pi vilnerab nou yo.
 • Entegrite Eleksyon se yon eleman debaz nan yon nasyon ki an sekirite epi ki lib e li dwe yon priyorite.
 • Retabli respè pou Bondye ak Peyi a. Finanse ak respekte tout ajans ki fè respekte lalwa yo. Ankouraje respè pou Lapolis nan timoun nou yo.
 • Responsablite Fiskal- Ranfòse peyi a ak militè nou an. Lapè atravè fòs. Depans diskresyonè administrasyon aktyèl la koupe bidjè a lè ajiste enflasyon an.
 • Responsablite Fiskal-Ekilibre Bidjè nou an, peye dèt. Pi gwo menas Geo-Politik nou an se pi gwo kreyansye nou an, Lachin. Sa a se yon fòmil pou echèk, nou dwe chanje kou.
 • Sekirite fwontyè- Osi senp tankou twa R yo. Rekòmanse konstriksyon miray la, Reenstale Rete nan Meksik,
 • Anile trape ak lage. Yon nasyon san fwontyè se pa yon nasyon. Dwòg ap koule sou fwontyè a, sa mete tout sitwayen an risk.
 • Endepandans enèji- Louvri tout tiyo, ekspòtasyon likid gaz natirèl. Sa a ka fè yon fason responsab epi kreye Travay pandan y ap ranfòse Sekirite Nasyonal. Administrasyon aktyèl la te espre fèmen endistri enèji nou an, sa a dwe ranvèse.
 • Retounen chèn pwovizyon nou an nan peyi a. Nou pa kapab pran nou an otaj nasyon etranze pou delivre machandiz esansyèl nan peyi nou an. Nou bezwen enèji pwòp, abòdab pou akonpli sa a ak yon mendèv kalifye.

Sa yo se tout enkyetid sekirite nasyonal yo. Sekirite, Travay, ak edikasyon kwaze pou konplete Triyang Pwosperite a

Travay

 • Depresyasyon akselere nan depans kapital, Seksyon 179 mete ajou a 100 pousan depresyasyon premye ane.
 • Kreye travay manifakti ki byen peye lè w retounen chèn ekipman pou Ozetazini.
 • Yon to taks antrepriz ki pi ba yo pral fè grandi ekonomi nou an. Taks ki pi ba ak yon anviwònman zanmitay vle di plis envestisman kapital ak pran risk pa kominote biznis la.
 • Pou nou kapab fè konpetisyon nou pral bezwen yon mendèv ki gen anpil konpetans- Kidonk twazyèm poto Triyang Prosperity- Edikasyon.
 • Nou pa ka depanse wout nou nan pwosperite, nou ka grandi wout nou nan pwosperite. Plis envestisman kominote biznis la pral kreye travay epi ogmante baz kontribyab nou an.
 • Sibvansyon pou konpayi manifakti ki te afekte komès etranje yo. Modènize plant manifakti nou yo.

Edikasyon

 • Pote chèn rezèv nou an lakay ou ak modènize fabrikasyon an ap mennen demann pou travayè kalifye.
 • Ankouraje anbochaj ak fòmasyon veteran nou yo ki andikape yo. Nou dwe sa a ak gwo Veteran nou yo!
 • Sakado, finansman pòtab, ak chwa lekòl. Gouvènman federal la depanse an mwayèn $10,500 pou chak elèv lekòl piblik. Ranbousman ekolaj dirèk bay paran ki te chwazi voye pitit yo nan lekòl prive/charter school. Sa pral pèmèt paran yo optimize rezilta edikasyonèl pou pitit yo.
 • Modènizasyon yon plant fabrikasyon souvan mande pou yon restructuration nan mendèv la. Rekonpanse konpayi manifakti ki pote travay lakay yo ak sibvansyon edikasyon.
 • Ekspansyon nan lekòl Vo-Tech. Sibvansyon ki kouvri edikasyon ak fòmasyon pou ladrès ki mande yo. Sa mande patenarya Prive/Piblik.
 • Ranfòse Pwogram Devlopman Mendèv ak Lwa sou Envestisman Mendèv. Aksè pou moun ki gen ti revni pandan y ap travay. Sistèm aktyèl la favorize moun ki pap travay sèlman.
Klike pou fèmen tout

fèmen tout

Triyang Angajman Pèsonèl

Oto-Depandans

A Depandans tèt ou “Mo ki pi terib nan lang angle a se: Mwen soti nan gouvènman an epi mwen isit la pou ede.” Ronald Reagan. Gade tèt ou, fanmi, zanmi ak legliz ou an premye! Gouvènman ta dwe bay yon men anlè pa janm yon men. Envesti nan tèt ou. Pa janm konfonn Ekite ak Egalite. Egalite opòtinite pou tout sitwayen se fondasyon peyi nou an. Nou bati pwòp ekite nou an, nou swe ak touche ekite atravè fwi yo nan etid nou yo, travay ak pran risk nan biznis. Nou pwogrese kòm moun lè nou opere andeyò zòn konfò nou an. Siksè soti nan efò ou te bay apre ou te bay li tout ou.

Edikasyon

Bati ekite nan tèt ou. Plis ou aprann, plis ou touche, plis ekite ou bati nan lavi. Vin yon ekspè, kòmanse yon biznis, pran yon risk, bay tounen! Asire w ke pitit ou yo pa andoktrin nan ideoloji anti-Ameriken. Sistèm lekòl piblik nou yo se manm konsèy renegat ki dirije yo ki kwè yo se moun ki gen enterè nan vwayaj edikasyon pitit ou a, pa paran an. Vo-Tech, kolèj eta plis pase 4 ane inivèsite. Yo te vòlè anpil inivèsite epi yo andoktrin pitit nou yo pou yo aksepte yo rive jwenn gouvènman an epi yo enfliyanse pa ideoloji anti-Ameriken..

Antreprenarya

Gouvènman limite, taks ba ak mwens règleman se sa mwen pral goumen pou. Sa a pral san dout bay yon ekonomi pro-ti biznis. Bati yon biznis, envesti nan byen apresyab. Bati ekite nan lavi ou ak sosyete a. Kreye travay, bati richès epi pa janm wont pou siksè!
Klike pou fèmen tout

Kontni ou ale isit la. Edite oswa retire tèks sa a nan liy oswa nan paramèt kontni modil la. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Share This